Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Regulaminy


REGULAMIN IMPREZY 

Imprezy Zalew


 1. Ze względów bezpieczeństwo , wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do: 
  • przestrzegania zakazu wnoszenia alkoholu w każdej postaci,
  • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych oraz organizatorów i spikera prowadzącego imprezę,
  • zachowywania się w taki sposób , aby nie szkodził , ani nie zagrażał innym, 
  • bezzwłocznego poinformowania przedstawicieli służb porządkowych w przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia  ( pożar, wybryki chuligańskie, bójki, kradzież itp.),
  • przestrzegania zakazu wkraczania na teren bezpośrednio przy  scenie,
  • poruszania się po terenie imprezy wyłącznie z opaską wstępu na ręku, lub pieczęcią wstępu,
  • parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych , w przeciwnym wypadku pojazd stanowiący utrudnienie dla ruchu, zostanie odholowany na parking strzeżony .
 2. Podczas imprezy służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób – również przy użyciu środków technicznych – celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa. 
 3. Na teren imprezy zabrania się uczestnikom  imprezy  wnoszenia: 
  • broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń , 
  • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących ,
  • butelek , kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego , pękającego lub twardego materiału , 
  • fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych 
  • napojów alkoholowych ,
  • wprowadzania zwierząt.  
 4. Przedmioty, których posiadanie jest zabronione ( łańcuchy , kastety, noże, mat.  wybuchowe, kije,  pałki itp.) podlegają konfiskacie.  
 5. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na imprezę. 
 6. Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia obiektu, na którym odbywa się    impreza.          
 7. Zabronione jest rzucanie wszelkich przedmiotów mogących spowodować obrażenia ciała  innych uczestników imprezy.
 8. W razie wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy bezzwłocznie udać się do  wyjścia ewakuacyjnego oznaczonego tabliczkami informacyjnymi     
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy osób nie stosujących się do  powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy jest z różnych powodów  interpretowana jako źródło zagrożenia. 
 10. Organizator nie odpowiada materialnie za szkody powstałe w wyniku bójek i zamieszek wśród uczestników imprezy oraz zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi .               
 11. Osoby  wchodzące na teren imprezy oraz posiadające bilet wstępu winne są zapoznać się z przepisami porządkowymi dotyczącymi tego terenu – Regulamin Imprezy i Regulamin Obiektu. Zakupienie biletu wstępu oraz wejście na teren imprezy z biletem, zaproszeniem, karnetem lub gratisowo  oznacza   bezwzględną akceptację Regulaminu Imprezy i Regulaminu  Obiektu .       

                                                                                                    Organizator   

REGULAMIN OBIEKTU

Imprezy Zalew


 1. Wszystkie  osoby  obecne  na  niniejszym   obiekcie  są  zobowiązane zachowywać  się  w  sposób  nie   zagrażający  bezpieczeństwa  innych  osób  i  przestrzegać  Regulamin  Obiektu  i  Regulamin Imprezy.
 2. Nie maja  prawa  wstępu  na  obiekt:
  • osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe;
  • osoby nie  posiadające  ważnego  biletu  wstępu;
  • osoby wnoszące  alkohol, środki  odurzające,  substancje  psychotropowe,  wyroby   pirotechniczne  lub  wybuchowe  lub  inne  niebezpieczne  przedmioty  i  narzędzia.
  • osoby odmawiające  przeglądania  bagażu  bądź  odzieży  w  przypadku  podejrzenia,  że  osoby  te  wnoszą  w/w  przedmioty;
  • osoby odmawiające  wylegitymowania  się  wiarygodnym  dokumentem  zaopatrzonym  w  fotografię  i adres;
  • osoby, których identyfikacja  z  zamieszczonej  w  dokumencie fotografii  jest  utrudniona  (założona  na  twarz  „kominiarka”,  szalik  lub  wymalowana  barwami klubowymi)
  • osoby bez opaski wstępu lub pieczęci na ręku lub z uszkodzoną opaską lub nieczytelną pieczęcią.
 3. Każda  osoba  zakłócająca  imprezę  usunięta  zostanie przez  służby  porządkowe  a  w  przypadku  stawiania   oporu  przekazana  Policji.
 4. W  przypadku  zauważenia  pożaru  lub  innego  zagrożenia  osoby  obecne na  obiekcie powinny:
  • Natychmiast  powiadomić  służby  porządkowe;
  • Użyć  sprzętu  gaśniczego;
  • Unikać  paniki
  • Stosować  się  do  poleceń  służb  porządkowych  i  komunikatów  nadawanych  przez  głośniki;
  • Kierować   się  do wyjść  ewakuacyjnych  oznaczonymi „Wyjście Ewakuacyjne ;
  • Nie utrudniać  dojazdu  służbom  ratowniczym;
 5. Organizator na obiekcie gdzie przeprowadzana jest impreza a także poza obiektem nie odpowiada materialnie za szkody powstałe w wyniku bójek i zamieszek wśród uczestników imprezy oraz zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi.               
 6. K A R Y
  Kto  nie wykonuje polecenia  porządkowego,  wydanego na podstawie ustawy  przez  organizatora  imprezy  lub  służby  porządkowe  imprezy podlega  karze  grzywny  do 5000 zł.  może być  także orzeczona  kara dodatkowa,  zakazu  wstępu  na  imprezę  masową  na  czas  od 3 do 12 miesięcy.
OFERTA
sponsor

partnerzy